Nghiên cứu khoa học sinh viên

Stt

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

1

Đăng  ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Mẫu SV-01.doc

2

Phiếu đánh giá đề cương nghiên cứu khoa học của sinh viên

Mẫu SV-02.doc

3

Biên bản họp Hội đồng đánh giá đề cương nghiên cứu khoa học của sinh viên

Mẫu SV-03.doc

4

Tổng hợp danh sách đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên của các khoa

Mẫu SV-04.doc

5

Giới thiệu danh sách thành viên Hội đồng

Mẫu SV-05.doc

6

Tổng hợp danh sách đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên hoàn thành và tham dự giải thưởng cấp Trường của các khoa

Mẫu SV-06.doc

7

Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài

Mẫu SV-07.doc

8

Thông tin về sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài

Mẫu SV-08.doc

9

 Phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Mẫu SV-09.doc

10

Biên bản họp Hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Mẫu SV-10.doc

11

Hướng dẫn trình bày báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Mẫu SV-11.doc

12

Trang bìa của báo cáo tổng kết đề tài

Mẫu SV-12.doc

13

Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết đề tài

Mẫu SV-13.doc

14

Nhãn của CD báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Mẫu SV-14.doc

15

Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin đề tài 

Mẫu SV-15.doc

16

Nhận xét của phản biện

Mẫu SV-16.doc
 
 

Tổng truy cập: 1,956,924