Quyết định sở hữu trí tuệ trong Đại học Quốc gia TP.HCM

–  Quyết định số 201/QĐ/ĐHQG-KHCN về việc ban hành Quy định sở hữu trí tuệ trong Đại học Quốc gia TP.HCM

–  Quy định Sở hữu trí tuệ : gồm 5 chương

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Xác lập quyền sở hữu trí tuệ

Chương III: Khai thác, sử dụng và phân chia lợi nhuận sản phẩm trí tuệ

Chương IV: Quản lý tài sản trí tuệ của ĐHQG-HCM

Chương V: Điều khoản thi hành

–  Tài nội dung chi tiết : QD-201-DHQG.pdf 

Tổng truy cập: 1,786,847

157,549