Quy định mức thời gian hoạt động nghiên cứu khoa học tại UEL

Quy định mức thời gian hoạt động nghiên cứu khoa học tại UEL

Quyết Định Số 917/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH ký ngày 9 tháng 10 năm 2014 bới Hiệu Trưởng Đại học Kinh tế - Luật quy định định mức thơi gian hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Kinh tế - Luật.

Số giờ dành cho NCKH của giảng viên theo chức danh được quy định như sau:
Giảng viên cao cấp, giáo sư: 700 giờ
Giảng viên chính, phó giáo sư: 600 giờ
Giảng viên: 500 giờ

Theo Quyết Định 917, các hạng mục được tính vào hoạt động NCKH bao gồm:
1. Đề tài NCKH các cấp
2. Sách chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo, sách hướng dẫn, tập bài giảng
3. Bài bào khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và ngoài nước
4. Bài tham luận tại hội thảo khoa học trong nước và quốc tế
5. Báo cáo khoa học tại các seminar cấp bộ môn trở lên
6. Hướng dẫn sinh viên NCKH
7. Hoạt động chuyển giao công nghệ
8. Các hạng mục khác được căn cứ theo đề xuất của các Khoa, Bộ môn trực thuộc và Phòng SĐH & QLKH tham mưu cho Ban Giám Hiệu xem xét hàng năm.

Tải : Quy đinh 917 


 
 

Tổng truy cập: 1,957,007