Hội thảo 2014

 
KẾT QUẢ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO NĂM 2014 

 

Hàng năm, Trường Đại học Kinh tế - Luật đều có kế hoạch tổ chức hội nghị và hội thảo cấp quốc tế, cấp quốc gia, cấp trường.  Hoạt động này được chú trọng và phát triển, gắn liền với nhu cầu thực tế của Trường và các đơn vị trong Trường.

Trong năm 2014, Nhà trường đã tổ chức thành công 03 hội thảo cấp Trường và 01 hội thảo cấp Quốc gia. Tham gia cùng Đại học quốc gia tổ chức thành công 2 Hội thảo cấp Quốc gia: Hội thảo “Bối cảnh quốc tế mới và tác động tới cộng đồng  kinh tế ASEAN (AEC)”, Hội thảo “Liên kết phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng”.

TT

CẤP

TÊN

THỜI GIAN TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ
CHỦ TRÌ

A

 

TRONG NƯỚC

 

 

1

Quốc gia

Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp ở Việt Nam

5/2014

Trường ĐH Kinh tế - Luật

2

Trường

Góp ý sửa đổi Bộ luật Dân sự năm 2005

6/2014

Trường ĐH Kinh tế - Luật

2

Trường

Hội nghi tổng kết chương trình nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2013-2014

9/2014

Trường ĐH Kinh tế - Luật

4

Trường

Để khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2015– 2020

12/2014

Trường ĐH Kinh tế - Luật

 

Những hội thảo thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học nổi tiếng trong, ngoài nước. Những hội thảo này đã bước đầu đánh dấu sự tham gia, liên kết giữa Trường với các đơn vị khác trong việc tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ. 
 

Tổng truy cập: 1,956,939