Tiến độ thực hiện NCS Nguyễn Minh Tuấn


Nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Tuấn
Mã số NCS: 01610102005  
Khóa: 16  Giới tính: Nam
Ngày sinh: 13/09/1981  Nơi sinh: Hà Nội
Chuyên ngành: Kinh tế chính trị  Mã số chuyên ngành: 62.31.01.02 
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 607/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 07 tháng 7 năm 2016
Tên đề tài luận án: Vai trò kiến tạo thể chế của nhà nước trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện đại theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam
Người hướng dẫn khoa học:  HD1/HDĐL: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn

 HD2: TS Hoàng Minh Tuấn

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ: 15 giờ 00, ngày 22 tháng 12 năm 2017
 Địa điểm: Phòng: A.107

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu về vai trò của nhà nước trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam
 Người hướng dẫn: PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  8h30, ngày 30/5/2019
 Địa điểm:  A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 2: Thực trạng vai trò của nhà nước trong xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 Người hướng dẫn:
 PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  9h30, ngày 30/5/2019
 Địa điểm:  A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vai trò của nhà nước trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 Người hướng dẫn:
 TS Hoàng Minh Tuấn
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  10h30, ngày 30/5/2019
 Địa điểm:  A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ:  8h30 ngày 13/5/2020
 Địa điểm:  A.107 Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
 Tóm tắt luận án:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt:  
 Luận án:  

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107Tổng truy cập: 1,528,683

133,825