Tiến độ thực hiện NCS Lê Thị Thoan


Nghiên cứu sinh: Lê Thị Thoan
Mã số NCS: N17707009  
Khóa: 17  Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/06/1973  Nơi sinh: Thanh Hóa
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh  Mã số chuyên ngành: 62.34.01.02
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 902/QĐ-ĐHKTL ngày 01 tháng 9 năm 2017
Tên đề tài luận án: Tác động của chiến lược cạnh tranh và cạnh tranh thị trường đến quản trị công ty tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Người hướng dẫn khoa học:  HDĐL: PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy
   

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số 797/QĐ-ĐHKTL ngày 14 tháng 9 năm 2020
 Thời gian bảo vệ: 8h30 ngày 02/10/2020
 Địa điểm: A.107. Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: Tổng quan nghiên cứu về chiến lược cạnh tranh, cạnh tranh thị trường và quản trị công ty
 Người hướng dẫn: PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy
 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ:  8h30 ngày 15 tháng 4 năm 2021
 Địa điểm:  Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 2: Thiết kế nghiên cứu: Tác động của chiến lược cạnh tranh và cạnh tranh thị trường đến quản trị công ty tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 Người hướng dẫn:
PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy
 Quyết định thành lập hội đồng số 347/QĐ-ĐHKTL ngày 05 tháng 7 năm 2021
 Thời gian bảo vệ:  10h00 ngày 07 tháng 7 năm 2021
 Địa điểm:  https://meet.google.com/jsv-pjdq-psv
Chuyên đề 3: Kết quả nghiên cứu: Tác động của chiến lược cạnh tranh và cạnh tranh thị trường đến quản trị công ty tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 Người hướng dẫn:
PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy
 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:
 Tóm tắt luận án: Download
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh: Download
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt: Download
 Luận án: Download

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107 

Tổng truy cập: 1,786,824

157,526