Tiến độ thực hiện NCS Trịnh Hoàng Anh


Nghiên cứu sinh: Trịnh Hoàng Anh
Mã số NCS: N17707001  
Khóa: 17  Giới tính: Nam
Ngày sinh:06/01/1984  Nơi sinh: An Giang
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh  Mã số chuyên ngành: 62.34.01.02
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 902/QĐ-ĐHKTL ngày 01 tháng 9 năm 2017
Tên đề tài luận án: Mối quan hệ giữa quản trị và thành quả hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam
Người hướng dẫn khoa học:  HDĐL: PGS.TSKH Phạm Đức Chính

 

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số     /QĐ-ĐHKTL ngày     tháng     năm 2019.
 Thời gian bảo vệ: 8h30 ngày 05/9/2019
 Địa điểm: Phòng: A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: Tổng quan lý thuyết quản trị công ty và xác định mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị và thành quả hoạt động của doanh nghiệp
 Người hướng dẫn: PGS.TSKH Phạm Đức Chính
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  10h00 ngày 05/9/2019
 Địa điểm:  Phòng: A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 2: Thiết kế Qui trình nghiên cứu, xây dựng bộ dữ liệu, thang đo và phương pháp nghiên cứu về quản trị công ty và thành quả hoạt động công ty
 Người hướng dẫn:
 PGS.TSKH Phạm Đức Chính
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
Chuyên đề 3: Nội dung, kết quả nghiên cứu khoa học đã đạt được, xác định điểm mới đạt được trong nghiên cứu về quản trị công ty và thành quả hoạt động công ty
 Người hướng dẫn:
PGS.TSKH Phạm Đức Chính
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
 Tóm tắt luận án:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt:  
 Luận án:  

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107Tổng truy cập: 1,528,823

133,965