Tiến độ thực hiện NCS Hồ Trúc Vi


Nghiên cứu sinh: Hồ Trúc Vi
Mã số NCS: N18707051  
Khóa: 18  Giới tính: Nữ
Ngày sinh:01/02/1988  Nơi sinh: Bình Thuận   
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh  Mã số chuyên ngành: 9340102
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 193/QĐ-ĐHKTL ngày 04 tháng 3 năm 2019
Tên đề tài luận án: Định hướng thời gian trong tránh né quảng cáo trực tuyến
Người hướng dẫn khoa học:  HDĐL: PGS.TS Võ Thị Ngọc Thuý

 

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số     /QĐ-ĐHKTL ngày     tháng     năm 2019.
 Thời gian bảo vệ: 13h00 ngày 29/5/2019
 Địa điểm: Phòng: A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: 
 Người hướng dẫn:
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
Chuyên đề 2: 
 Người hướng dẫn:
 
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
Chuyên đề 3: 
 Người hướng dẫn:

 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
 Tóm tắt luận án:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt:  
 Luận án:  

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107Tổng truy cập: 1,528,943

134,085