Tiến độ thực hiện NCS Nguyễn Thanh Long


Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Long
Mã số NCS: NCS101021417  
Khóa: 14  Giới tính: Nam
Ngày sinh:18/12/1980  Nơi sinh: Bình Định
Chuyên ngành: Kinh tế chính trị  Mã số chuyên ngành: 62.31.01.02
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 580/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 29 tháng 7 năm 2014
Tên đề tài luận án: Giảm nghèo hộ gia đình phi nông nghiệp ở nông thôn vùng Đông Nam Bộ
Người hướng dẫn khoa học:  HDĐL: PGS.TS Nguyễn Tấn Phát

 

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số 783/QĐ-ĐHKTL ngày 23 tháng 7 năm 2019.
 Thời gian bảo vệ: 8h30 ngày 31/7/2019
 Địa điểm: Phòng: A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: Tổng quan lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm về giảm nghèo hộ gia đình phi nông nghiệp ở nông thôn
 Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Tấn Phát
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  13h00 ngày 06/8/2020
 Địa điểm:  Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 2: Thực trạng nghèo của hộ gia đình phi nông nghiệp ở nông thôn vùng Đông Nam Bộ
 Người hướng dẫn:
 PGS.TS Nguyễn Tấn Phát
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  14h00 ngày 06/8/2020
 Địa điểm:  Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến nghèo của hộ gia đình phi nông nghiệp ở nông thôn vùng Đông Nam Bộ
 Người hướng dẫn:
PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  15h00 ngày 06/8/2020
 Địa điểm:  Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
 Tóm tắt luận án:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt:  
 Luận án:  

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107Tổng truy cập: 1,533,582

138,724