Tiến độ thực hiện NCS Huỳnh Thủy Tiên


Nghiên cứu sinh: Huỳnh Thủy Tiên
Mã số NCS: N18702034  
Khóa: 18  Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/11/1985  Nơi sinh: TP.HCM   
Chuyên ngành: Kinh tế học  Mã số chuyên ngành: 9310101
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 193/QĐ-ĐHKTL ngày 04 tháng 3 năm 2019
Tên đề tài luận án: Các yếu tố tác động đến chi tiêu và lựa chọn loại hình sở hữu nhà ở: Nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh
Người hướng dẫn khoa học:  HDĐL: PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

 

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số    /QĐ-ĐHKTL ngày  tháng  năm 2020.
 Thời gian bảo vệ: 8h30 ngày 03/6/2020
 Địa điểm: http://meet.google.com/ays-xsnv-qoh

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: 
 Người hướng dẫn:
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
Chuyên đề 2: 
 Người hướng dẫn:
 
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
Chuyên đề 3: 
 Người hướng dẫn:

 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
 Tóm tắt luận án:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt:  
 Luận án:  

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107Tổng truy cập: 1,528,901

134,043