Tiến độ thực hiện NCS Nguyễn Phan Phương Tần


Nghiên cứu sinh: Nguyễn Phan Phương Tần
Mã số NCS: 01680107009  
Khóa: 16  Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/09/1987  Nơi sinh: TP.HCM
Chuyên ngành: Luật Kinh tế  Mã số chuyên ngành: 62.38.01.07
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 1290/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 30 tháng 12 năm 2016 
Tên đề tài luận án: Bản chất pháp lý của Hợp đồng Cấp quyền Người dùng và các giải pháp bảo vệ người tiêu dùng
Người hướng dẫn khoa học:  HD1/HDĐL: PGS.TS Dương Anh Sơn

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số 1254/QĐ-ĐHKTL ngày 14 tháng 11 năm 2017.
 Thời gian bảo vệ: 9h30 ngày 23/11/2017 
 Địa điểm: Phòng: A.107

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: Tổng quan nghiên cứu về Bảo vệ người dùng trong Hợp đồng Cấp quyền người dùng Cuối
 Người hướng dẫn: PGS.TS Dương Anh Sơn
 Quyết định thành lập hội đồng số 595/QĐ-ĐHKTL ngày 03 tháng 6 năm 2019
 Thời gian bảo vệ:  10h00 ngày 10/6/2019
 Địa điểm:  Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 2: Bản chất pháp lý và vai trò của Hợp đồng Cấp quyền Người dùng Cuối trong hoạt động thương mại điện tử Việt Nam
 Người hướng dẫn:
 PGS.TS Dương Anh Sơn
 Quyết định thành lập hội đồng số 415/QĐ-ĐHKTL ngày 09/6/2020
 Thời gian bảo vệ:  8h30 ngày 16/6/2020
 Địa điểm:  Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 3: Bảo vệ các quyền của người dùng trong giao dịch điện tử thông qua Hợp đồng Cấp quyền Người dùng Cuối - Hướng tiếp cận cho pháp luật Việt Nam
 Người hướng dẫn:
TS Trần Thanh Hương
 Quyết định thành lập hội đồng số 595/QĐ-ĐHKTL ngày 03 tháng 6 năm 2019
 Thời gian bảo vệ:  9h30 ngày16/6/2020
 Địa điểm:  Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  8h30 ngày 30/9/2020
 Địa điểm:  A.107. Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
 Tóm tắt luận án:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt:  
 Luận án:  

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107Tổng truy cập: 1,528,951

134,093