Tiến độ thực hiện NCS Võ Trung Hậu


Nghiên cứu sinh: Võ Trung Hậu
Mã số NCS: 015107007  
Khóa: 15  Giới tính: Nam
Ngày sinh: 27/02/1982  Nơi sinh: Đồng Nai
Chuyên ngành: Luật Kinh tế  Mã số chuyên ngành: 62.38.01.07
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 535/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 03 tháng 7 năm 2015  
Tên đề tài luận án: Pháp luật về bảo hộ quyền tác giả trong môi trường Internet
Người hướng dẫn khoa học:  HD1: TS Nguyễn Đình Huy
   HD2: TS Châu Thị Khánh Vân

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số      /QĐ-ĐHKTL ngày    tháng    năm 2018.
 Thời gian bảo vệ: 8h30 ngày 02/7/2018 
 Địa điểm: Phòng: A.107

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu
 Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đình Huy
 Quyết định thành lập hội đồng số 911/QĐ-ĐHKTL ngày 21 tháng 8 năm 2019
 Thời gian bảo vệ: 8h30, ngày 23/8/2019
 Địa điểm:  A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 2: Pháp luật về bản sao kỹ thuật số
 Người hướng dẫn:
TS Nguyễn Đình Huy
 Quyết định thành lập hội đồng số 912/QĐ-ĐHKTL ngày 21 tháng 8 năm 2019
 Thời gian bảo vệ:  9h30, ngày 23/8/2019
 Địa điểm:  A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 3: Pháp luật về ngoại lệ quyền tác giả trong môi trường Internet
 Người hướng dẫn:
TS Châu Thị Khánh Vân
 Quyết định thành lập hội đồng số 913/QĐ-ĐHKTL ngày 21 tháng 8 năm 201
 Thời gian bảo vệ:  10h30, ngày 23/8/2019
 Địa điểm:  A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  13h00, ngày 04/8/2019
 Địa điểm:  A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
 Tóm tắt luận án:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt:  
 Luận án:  

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107Tổng truy cập: 1,528,817

133,959