Tiến độ thực hiện NCS Phan Quang Dũng


Nghiên cứu sinh: Phan Quang Dũng
Mã số NCS: N18707020  
Khóa: 18  Giới tính: Nam
Ngày sinh:12/12/1988  Nơi sinh: Đăk Lăk  
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh  Mã số chuyên ngành: 9340102
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 1144/ QĐ-ĐHKTL ngày 28 tháng 9 năm 2018 
Tên đề tài luận án: Tác động của thương hiệu nhà tuyển dụng đối với việc giữ chân nhân sự trong lĩnh vực ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh
Người hướng dẫn khoa học:  HDĐL: PGS.TS Nguyễn Hải Quang

 

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số     /QĐ-ĐHKTL ngày     tháng     năm 2019.
 Thời gian bảo vệ: 14h30 ngày 29/5/2019
 Địa điểm: Phòng: A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: 
 Người hướng dẫn:
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
Chuyên đề 2: 
 Người hướng dẫn:
 
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
Chuyên đề 3: 
 Người hướng dẫn:

 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
 Tóm tắt luận án:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt:  
 Luận án:  

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107Tổng truy cập: 1,528,819

133,961