Tiến độ thực hiện NCS Võ Thị Ngọc Trinh


Nghiên cứu sinh: Võ Thị Ngọc Trinh
Mã số NCS: 01640201007  
Khóa: 16  Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/12/1975  Nơi sinh: Tiền Giang
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng  Mã số chuyên ngành: 62.34.02.01
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 607/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 07 tháng 7 năm 2016
Tên đề tài luận án: Herding behavior in Vietnamese stock market
Người hướng dẫn khoa học:  HD1: TS Dương Như Hùng

 HD2: TS Phạm Khánh Nam

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số 1536/QĐ-ĐHKTL ngày 16 tháng 12 năm 2019.
 Thời gian bảo vệ: 13h00 ngày 23/12/2019
 Địa điểm: Phòng: A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: Herding Behavior in Financial Market - Literature Review
 Người hướng dẫn: TS Dương Như Hùng
 Quyết định thành lập hội đồng số 1537 ngày 16 tháng 12 năm 2019
 Thời gian bảo vệ:  14h30 ngày 23/12/2019
 Địa điểm:  Phòng: A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 2: Empirical Evidence of Herding Behavior in Vietnamese Stock Market
 Người hướng dẫn:
 TS Phạm Khánh Nam
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
Chuyên đề 3: The Impact of Herding Behavior on Vietnamese Stock Market
 Người hướng dẫn:
TS Dương Như Hùng
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
 Tóm tắt luận án:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt:  
 Luận án:  

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107Tổng truy cập: 1,528,713

133,855