Danh sách xử lý học vụ khóa 2016; 2017

DANH SÁCH ĐỀ XUẤT XÓA TÊN HỌC VIÊN THẠC SĨ KHÓA 2016; 2017


Stt

Mã học viên

Họ Tên

Ngày sinh

Ngành

1

801071607

NGUYỄN HỮU

ĐỨC

18/07/1965

Luật Kinh tế 2016

2

101061605

NGUYỄN HOÀNG NGỌC

HUY

06/09/1990

Kinh tế quốc tế 2016

3

402011623

TĂNG THỊ TÔ

MY

10/04/1991

Tài chính - Ngân hàng 2016

4

801031609

NGUYỄN THỊ THÙY

GIANG

01/07/1991

Luật Dân sự và Tố tụng dân sự 2016

5

402011618

ĐINH LÊ TUẤN

KIỆT

25/02/1992

Tài chính - Ngân hàng 2016

6

401021629

PHAN NGỌC

SƠN

18/06/1991

Quản trị kinh doanh 2016

7

401021624

NGUYỄN VIỆT

PHONG

23/09/1987

Quản trị kinh doanh 2016

8

801071625

LÊ HỮU HÓA

LỘC

11/09/1993

Luật Kinh tế 2016

9

801071659

THÁI HOÀNG

YÊN

28/04/1990

Luật Kinh tế 2016

10

101011617

DƯƠNG HẢI

29/08/1992

Kinh tế học 2016

11

101011613

TRẦN NGUYÊN

THIỆU

17/06/1993

Kinh tế học 2016

12

C17609022

NGUYỄN ĐĂNG

KHOA

16/07/1994

Luật Dân sự và Tố tụng dân sự 2017

13

C17602004

HOÀNG THỊ TÚ

HUYỀN

03/03/1991

Kinh tế học 2017

14

C17610024

TRẦN VĂN

LÂN

12/05/1983

Luật Kinh tế 2017

15

C17610032BT

NGUYỄN THỊ NGỌC

TRÂM

18/09/1995

Luật Kinh tế 2017 - Bến Tre

16

C17607025

NGUYỄN THỊ HẢI

YẾN

23/08/1994

Quản trị kinh doanh 2017

17

C17604014

HUỲNH NGỌC MỸ

PHƯƠNG

16/05/1994

Tài chính - Ngân hàng 2017

18

C17607008

NGUYỄN ANH

KHÔI

18/07/1994

Quản trị kinh doanh 2017

19

C17610026BT

NGÔ THỊ CẨM

TIÊN

24/12/1993

Luật Kinh tế 2017 - Bến Tre

20

C17610020BT

HUỲNH QUANG

THẮNG

25/10/1990

Luật Kinh tế 2017 - Bến Tre

21

C17610016

TRẦN ĐÌNH

HIỆU

11/10/1968

Luật Kinh tế 2017

23

C17610038

NGUYỄN THANH

PHƯỚC

27/11/1985

Luật Kinh tế 2017

24

C17609014

ĐOÀN THỊ

HOA

22/03/1992

Luật Dân sự và Tố tụng dân sự 2017

25

C17607007

NGUYỄN THỊ NHƯ

HƯƠNG

17/07/1994

Quản trị kinh doanh 2017

26

C17608008

LÊ KHÁNH

LINH

29/03/1994

Kinh tế quốc tế 2017

27

C17608004

LÊ ĐOÀN

DUY

02/02/1994

Kinh tế quốc tế 2017

28

C17604016

TRẦN THỊ KIM

SƯƠNG

20/10/1990

Tài chính - Ngân hàng 2017

29

C17604007

LÊ ĐẶNG THÙY

LINH

30/04/1993

Tài chính - Ngân hàng 2017

31

C17609037

PHAN ĐÌNH

PHÚ

07/08/1989

Luật Dân sự và Tố tụng dân sự 2017

32

C17610053

NGUYỄN THỊ MỸ

TRINH

29/04/1994

Luật Kinh tế 2017

33

C17609042

HOÀNG VĂN

THÀNH

26/11/1988

Luật Dân sự và Tố tụng dân sự 2017

34

C17609013

THÁI THỊ CẨM

HIỀN

18/10/1978

Luật Dân sự và Tố tụng dân sự 2017

35

C17608010

TRẦN TRUNG

THẮNG

28/04/1994

Kinh tế quốc tế 2017

 

Tổng truy cập: 1,787,086

157,788