KHAI GIẢNG VÀ SINH HOẠT ĐẦU KHÓA SAU ĐẠI HỌC NĂM 2019

1. Mục đích

Chào đón tân học viên cao học, nghiên cứu sinh và dự bị nghiên cứu sinh khóa 2019, triển khai các nội dung liên quan đến hoạt động đào tạo.

2. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 18g00 – 20g30 ngày 26/8/2019
- Địa điểm: Hội trường A, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II (DMA) – số 45, đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1.
3Nội dung

Phòng

Thành phần

Nội dung

Thời gian


Hội trường A

Ban Giám hiệu

Phòng SĐH, Khảo thí &ĐBCL, Kế hoạch – Tài chính,  Thư viện, Trung tâm NCKT-TC, lãnh đạo các khoa có đào tạo sau đại học

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Phát biểu chào mừng của Ban Giám hiệu.
- Công bố quyết định công nhận học viên cao học, nghiên cứu sinh, dự bị nghiên cứu sinh.
- Công bố quyết định khen thưởng thủ khoa đầu vào đào tạo trình độ thạc sĩ.

18g00 – 19g00

ngày 26/8/2019

Phòng Sau đại học hướng dẫn các quy định học vụ.

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng  hướng dẫn các quy định tổ chức thi.

Thư viện thông tin và hướng dẫn đăng ký sử dụng các dịch vụ thư viện.

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính thông tin và hướng dẫn khai thác dữ liệu phục vụ nghiên cứu.

Giải đáp thắc mắc của học viên cao học và nghiên cứu sinh, dự bị NCS

Học viên cao học và nghiên cứu sinh sinh hoạt chuyên môn theo Khoa quản lý chuyên môn

19g00

– 20g30

ngày 26/8/2019

B1.3

Khoa Kinh tế

1. Lớp Kinh tế học, Kinh tế chính trị, Kinh tế & Quản lý công

A1.1

Khoa Kinh tế đối ngoại

2. Lớp Kinh tế quốc tế

B1.2

Khoa Tài chính – Ngân hàng

3. Lớp Tài chính – Ngân hàng

B2.1

Khoa Quản trị kinh doanh

4. Lớp Quản trị kinh doanh

A1.2

Khoa Kế toán

5. Lớp Kế toán

HT A

Khoa
Luật Kinh tế

6. Lớp Luật Kinh tế

B3.2

Khoa Luật

7. Lớp Luật Dân sự & Tối tụng dân sự

UEL

Phòng
Sau đại học

8. Nghiên cứu sinh và dự bị NCS

 

Tổng truy cập: 1,787,036

157,739