THÔNG BÁO HỦY BỎ CHỨNG CHỈ VNU-EPT TỪ TUYỂN SINH THẠC SĨ 2022

Căn cứ Công văn số 671/ĐHQG-ĐT ngày 18/4/2022 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc sử dụng  chứng chỉ VNU-EPT, Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo như sau:

Trường Đại học Kinh tế - Luật không sử dụng chứng chỉ VNU-EPT cho việc xét công nhận chuẩn ngoại ngữ trong tuyển sinh và tốt nghiệp trình độ thạc sĩ kể từ khóa 2022.

Trân trọng thông báo. 

Tổng truy cập: 2,351,928