Tiến độ thực hiện NCS Cao Thị Thùy Như


Nghiên cứu sinh: Cao Thị Thùy Như
Mã số NCS: 01680107008  
Khóa: 16  Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/06/1987  Nơi sinh: Bến Tre
Chuyên ngành: Luật Kinh tế  Mã số chuyên ngành: 62.38.01.07
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 1290/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 30 tháng 12 năm 2016 
Tên đề tài luận án: Pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Người hướng dẫn khoa học:  HD1: TS Nguyễn Thành Đức

 HD2: TS Nguyễn Thị Hồng Nhung

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số 1253/QĐ-ĐHKTL ngày 14 tháng 11 năm 2017.
 Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 23/11/2017 
 Địa điểm: Phòng: A.107

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: Tổng quan nghiên cứu những vấn đề pháp lý về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
 Người hướng dẫn: TS Nguyễn Thành Đức
 Quyết định thành lập hội đồng số 1615/QĐ-ĐHKTL ngày 28 tháng 12 năm 2018
 Thời gian bảo vệ:  9h30, ngày 10/01/2019
 Địa điểm:  A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 2: Pháp luật về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ dự án đối tác công tư
 Người hướng dẫn:
 PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung
 Quyết định thành lập hội đồng số 1004/QĐ-ĐHKTL ngày 30 tháng 8 năm 2019
 Thời gian bảo vệ:  14h30, ngày 05/9/2019
 Địa điểm:  A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 3: Pháp luật về giám sát của cộng đồng đối với dự án đối tác công tư
 Người hướng dẫn:
TS Nguyễn Thành Đức
 Quyết định thành lập hội đồng số 1005/QĐ-ĐHKTL ngày 30 tháng 8 năm 2019
 Thời gian bảo vệ:  15h30, ngày 05/9/2019
 Địa điểm:  A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số 894/QĐ-ĐHKTL ngày 05 tháng 10 năm 2020
 Thời gian bảo vệ:  8h30 ngày 21/10/2020
 Địa điểm:  A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
 Tóm tắt luận án:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt:  
 Luận án:  

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107 

Tổng truy cập: 1,787,063

157,765