Tiến độ thực hiện NCS Lâm Thành Danh


Nghiên cứu sinh: Lâm Thành Danh
Mã số NCS: 015107003  
Khóa:2015  Giới tính: Nam
Ngày sinh: 27/06/1974  Nơi sinh: Tp.HCM
Chuyên ngành:Luật Kinh tế  Mã số chuyên ngành: 62.38.01.07
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 622/QĐ-ĐHKTL ngày 28 tháng 7 năm 2020
Tên đề tài luận án: Pháp luật về thị trường liên quan tại Việt Nam
Người hướng dẫn khoa học:  HD1: TS Nguyễn Ngọc Sơn
   HD2: PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nhung

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số      /QĐ-ĐHKTL
 Thời gian bảo vệ: 13h00 ngày 27 tahsng 10 năm 2020
 Địa điểm: Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: 
 Người hướng dẫn:
 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
Chuyên đề 2: 
 Người hướng dẫn:
 
 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
Chuyên đề 3: 
 Người hướng dẫn:

 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:
 Tóm tắt luận án: Download
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh: Download
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt: Download
 Luận án: Download

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

 


 

Tổng truy cập: 1,786,975

157,677