Tiến độ thực hiện NCS Phạm Thanh Vân


Nghiên cứu sinh: Phạm Thanh Vân
Mã số NCS: N18701002  
Khóa:2018  Giới tính: Nam
Ngày sinh: 08/06/1991  Nơi sinh: Tp.HCM
Chuyên ngành:Kinh tế chính trị  Mã số chuyên ngành: 9310102
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 1144/ QĐ-ĐHKTL ngày 28 tháng 9 năm 2018 
Tên đề tài luận án: Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tăng trưởng kinh tế – Nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh
Người hướng dẫn khoa học:  HDĐL: PGS.TS Nguyễn Văn Luân
   

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số      /QĐ-ĐHKTL
 Thời gian bảo vệ: 10h00 ngày 28/10/2020
 Địa điểm: Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: 
 Người hướng dẫn:
 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
Chuyên đề 2: 
 Người hướng dẫn:
 
 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
Chuyên đề 3: 
 Người hướng dẫn:

 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:
 Tóm tắt luận án: Download
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh: Download
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt: Download
 Luận án: Download

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107Tổng truy cập: 1,528,701

133,843