Tiến độ thực hiện NCS Tống Trang Châu


Nghiên cứu sinh: Tống Trang Châu
Mã số NCS: 01640102001  
Khóa:2016  Giới tính: Nam
Ngày sinh: 27/10/1979  Nơi sinh: TP.HCM
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh  Mã số chuyên ngành: 62.34.01.02
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 607/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 07 tháng 7 năm 2016
Tên đề tài luận án: Tác động của quản trị doanh nghiệp đến chất lượng thu nhập và hiệu quả kinh doanh của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM - Việt Nam
Người hướng dẫn khoa học:  HD1: PGS.TSKH Phạm Đức Chính
   HD2: PGS.TS Phan Đức Dũng

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số 841/QĐ-ĐHKTL ngày 29 tháng 9 năm 2020.
 Thời gian bảo vệ: 8h30 ngày 07/10/2020
 Địa điểm: A.107. Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: 
 Người hướng dẫn:
 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
Chuyên đề 2: 
 Người hướng dẫn:
 
 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
Chuyên đề 3: 
 Người hướng dẫn:

 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:
 Tóm tắt luận án: Download
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh: Download
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt: Download
 Luận án: Download

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107 

Tổng truy cập: 1,786,885

157,587