Đề tài cấp cơ sở

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU ĐỀ TÀI KHCN CẤP CƠ SỞ

Stt

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

File biểu mẫu

1

R01 - Trang Bìa

R01

 

2

R02 - Mẫu Thuyết minh

R02

R02_Thuyet minh UEL cap nhat theo TT55.15.12.29-final.docx

3

R03 - Lý lịch khoa học

R03

4

R04 - Xác nhận phối hợp thực hiện

R04

5

R05 - Báo cáo tóm tắt

R05

6

R06A - Điều chỉnh hạng mục kinh phí

R06A

7

R06B - Điều chỉnh thành viên tham gia đề tài

R06B


8

R06C - Điều chỉnh nội dung đề tài

R06C

9

R07 - Phiếu gia hạn thời gian thực hiện

R07

10

R08 - Báo cáo tổng kết

R08

11

R09 - Đăng ký kết quả

R09

12

M01 - Nhận xét - Đánh giá thẩm định

M01

 

13

M02 - Nhật xét - Đánh giá tài chính

M02

14

M03 - Biên bản thẩm định

M03

 

15

M04 - Hợp đồng đề tài loại A và B

M04

16

M05 - Hợp đồng đề tài loại C

M05

17

M06 - Nhận xét - Đánh giá giữa kỳ

M06

18

M07 - Biên bản giữa kỳ

M07

19

M08 - Nhận xét - Đánh giá nghiệm thu

M08

20

M09 - Biên bản nghiệm thu

M09

21

M10 - Giấy chứng nhận

M10

22

MA - Biên bản mở hồ sơ đăng ký

MA

23

MB - Biên bản đánh giá hồ sơ giữa kỳ

MB

24

MC - Biên bản đánh giá hồ sơ nghiệm thu

MC

25

MK - Mẫu xác nhận kinh phí

MK 
 

Tổng truy cập: 1,956,928