Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

Số hiệu  55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
Cơ quan ban hành:  Bộ Tài chính
Cơ quan đồng ban hành: Bộ KH&CN
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Người ký: Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung; Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 22/04/2015
Thời gian bắt đầu hiệu lực 08/06/2015
Tài liệu đính kèm:
55_2015_TTLT_BTC_BKHCN.pdf
Trích yếu nội dung  Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước


Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

Thông tư 55 có hiệu lực ngày 8/6/2015 thay thế Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN, ngày 7/5/2007. Thông tư này có 3 chương và 16 điều, nội dung chính hướng dẫn định mức xây dựng dự toán chi nhiệm vụ KH&CN (Điều 25, 26, 27 và 28 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014) và định mức chi quản lý nhiệm vụ KH&CN.

Nội dung chính của Thông tư 55 là:

- Thay thế cách tính tiền công lao động theo các chuyên đề nghiên cứu bằng cách tính tiền công lao động theo ngày công thực tế của người tham gia nghiên cứu và mức lương cơ bản để phù hợp hơn với tình hình thực tế. Bổ sung một số nội dung chi, định mức chi trong khi triển khai thực hiện nhiệm vụ mà Thông tư 44 chưa rõ định mức: Chi thuê chuyên gia trong và ngoài nước; Chi mua bí quyết công nghệ, sáng chế, mua thiết kế phần mềm; chi tuyên truyền phổ biến kết qủa nghiên cứu; chi cho chuyên gia tư vấn độc lập...; tăng định mức chi họp hội đồng, hội thảo, hội nghị...

- Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm xây dựng thuyết minh dự toán tiền công theo cấu trúc chung nhiệm vụ KH&CN, chi tiết theo từng chức danh tham gia thực hiện nội dung công việc, số ngày công tham gia của từng chức danh.

Hiệu lực thi hành:

- Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2015, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau ngày có hiệu lực của thông tư phải áp dụng thông tư này.

- Đối với các nhiệm vụ KH&CN đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành tại thời điểm phê duyệt.

- Căn cứ vào thực trạng triển khai phê duyệt nhiệm vụ KH&CN, và để các tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ không phải xây dựng lại thuyết minh đề tài, dự án, Bộ KH&CN và Bộ Tài chính thống nhất, cho phép các nhiệm vụ KH&CN đã tổ chức họp hội đồng tư vấn tuyển chọn, hội đồng tư vấn giao trực tiếp trước ngày 8 tháng 6 năm 2015 được tiếp tục áp dụng theo quy định của Thông tư số 44 /2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 7 tháng 5 năm 2007 (CV số 9171/BTC-HCSN ngày 7/7/2015 của Bộ TC).

 

Download

Công văn hướng dẫn triển khai TT 55 Tại ĐHQG CV Hướng dẫn thực hiện TT 55.pdf

Thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

Hướng dẫn thông tư 55

Quyết định 1318/QĐ-BKHCN về phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2016-2020 
 

Tổng truy cập: 1,862,470

161,930