Quyết định số 84/QĐ/ĐHQG-KHCN ngày 26 tháng 2 năm 2015 về việc ban hành Quy định sở hữu trí tuệ trong Đại học Quốc gia TP.HCM

Quy định sở hữu trí tuệ trong Đại học Quốc gia TP.HCM ban hành ngày 26/02/2015

       Twitter LinkedIn

–  Quyết định số 84/QĐ/ĐHQG-KHCN ngày 26 tháng 2 năm  2015 về việc ban hành Quy định sở hữu trí tuệ trong Đại học Quốc gia TP.HCM

–  Quy định Sở hữu trí tuệ : gồm chương

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Quản lý hoạt động quảng trị tài sản trí tuệ

Chương III: Tổ chức thực hiện

Chương IV: Điều khoản thi hành

–  Tài nội dung chi tiết: Quy chế 84/ QĐ-ĐHQG-KHCN 

Tổng truy cập: 1,786,889

157,591