Hội thảo 2015


DẠNH MỤC HỘI NGHỊ - HỘI THẢO CẤP TRƯỜNG 

STT

Hội  nghị - Hội thảo

Thời gian

Cấp

Đơn vị tổ chức

Tài liệu / Kỷ yếu

1

Hội thảo “Chất lượng đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Luật 15 năm xây dựng và phát triển”

23/10/2015

Trường

Phòng KH&ĐBCL

 

2

Hội nghị “Nhà khoa học trẻ UEL lần thứ nhất năm 2015”

Nov-15

Trường

Đoàn trường

 

3

Hội thảo Khoa Kinh tế “Kinh tế Việt Nam 30 năm đổi mới: Những thành tựu và hạn chế”

Oct-15

Trường

Khoa Kinh tế

 

4

Hội thảo Bộ môn Toán Kinh tế “Hội nghị giảng dạy và NCKH bộ môn toán Kinh tế 2015 và chuyên đề về Thống kê Ứng dụng”

May-15

Trường

Bộ môn Toán Kinh tế

 

5

Hội thảo “Đề án mở ngành Kế toán trình độ Thạc sĩ”

Oct-15

Trường

Khoa Kế toán - Kiểm toán

 

6

Hội nghị “Tổng kết chương trình nghiên cứu khoa học sinh viên 2014-2015”

Sep-15

Trường

Phòng SĐH&QLKH

 

7

Hội nghị “Tổng kết 15 năm hoạt động NCKH Trường Đại học Kinh tế - Luật”

29/10/2015

Trường

Phòng SĐH&QLKH

 

8

Hội thảo “Hội nhập thị trường tài chính : cơ hội - thách thức”

Sep-15

Quốc gia

Khoa Tài chính ngân hàng + Khoa KT KT

 

9

Hội thảo quốc tế " Góp ý sửa đổi bộ luật dân sự"

Apr-15

Quốc tế

Khoa Luật

 

10

Hội thảo “Hội thảo quốc tế  về tài chính Việt Nam 2015”  -Trung tâm nghiên cứu kinh tế - tài chính

Jun-15

Quốc tế

TT. NC KT TC

 

11

Hội thảo “Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong bối cảnh mới”

Aug-15

Trường

Trường Đại học Kinh tế - Luật + Viện nghiên cứu Trung Quốc

 

12

Hội thảo Tác động của quá trình công nghiệp hoá  đối với cộng đồng dân cư – Những bài học kinh nghiệm từ Trung Quốc, Ấn Độ và thực tiễn Việt Nam”

Nov-15

Quốc tế

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Viện nghiên cứu phát triển Pháp IRD, Trường đại học Thủ Dầu Một

 

13

Hội thảo “Tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership –TPP) đến nền kinh tế Việt Nam và Khu  vực”

Dec-15

Quốc gia

Trường Đại học Kinh tế - Luật,Viện Nghiên cứu phát triển thành phố HCM

  
 

Tổng truy cập: 1,956,935