Tiến độ thực hiện NCS Nguyễn Anh Tuấn


Nghiên cứu sinh: Nguyễn Anh Tuấn
Mã số NCS: NCS101011312  
Khóa: 13  Giới tính: Nam
Ngày sinh: 10-04-1984  Nơi sinh: 
Chuyên ngành: Kinh tế học  Mã số chuyên ngành: 62.31.01.01
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 470/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 30 tháng 8 năm 2013
Tên đề tài luận án: Các yếu tố tác động tới hoạt động tăng trưởng xanh của doanh nghiệp tại các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Người hướng dẫn khoa học:  HD1: PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

 HD2: PGS.TS Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ: 10 giờ 30, ngày 12/8/2016
 Địa điểm: Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: Tổng quan và cơ sở lý luận về các yếu tố tác động tới hoạt động tăng trưởng xanh của doanh nghiệp trong khu công nghiệp
 Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  13h00 ngày 08/10/2019
 Địa điểm:  Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 2: Thực trạng tăng trưởng xanh tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Đồng Nai
 Người hướng dẫn:
 PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  14h00 ngày 08/10/2019
 Địa điểm:  Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 3: Định hướng, giải pháp thúc đẩy hoạt động tăng trưởng xanh của doanh nghiệp trên địa bàn khu công nghiệp Đồng Nai
 Người hướng dẫn:
 PGS.TS Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  15h00 ngày 08/10/2019
 Địa điểm:  Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số 158/QĐ-ĐHKTL ngày 12 tháng 5 năm 2020
 Thời gian bảo vệ:  8h30 ngày 27/5/2020
 Địa điểm:  A.107 Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
 Tóm tắt luận án:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt:  
 Luận án:  

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107Tổng truy cập: 1,528,706

133,848