Tiến độ thực hiện NCS Nguyễn Văn Nên


Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Nên
Mã số NCS: 01610101004  
Khóa: 2016  Giới tính: Nam
Ngày sinh: 14/04/1988  Nơi sinh: Bến Tre
Chuyên ngành: Kinh tế học  Mã số chuyên ngành: 62.31.01.01
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 470/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 30 tháng 8 năm 2013
Tên đề tài luận án: Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam thông qua mô hình hấp dẫn thương mại
Người hướng dẫn khoa học:  HDĐL: PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình

 

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số 863/QĐ-ĐHKTL-SĐH ngày 21 tháng 8 năm 2017
 Thời gian bảo vệ: 8h30 22/8/2017
 Địa điểm: Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: Tổng quan nghiên cứu và mô hình nghiên cứu về các yếu tố tác động đến xuất khẩu đồ gỗ
 Người hướng dẫn: PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  9h30, ngày 27/12/2019
 Địa điểm:  Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 2: Phân tích thực trạng sản xuất và xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam
 Người hướng dẫn:
 TS Lê Tuấn Lộc
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  10h30, ngày 27/12/2019
 Địa điểm:  Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 3: Phân tích các yếu tố tác động đến xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam
 Người hướng dẫn:
 PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  11h30, ngày 27/12/2019
 Địa điểm:  Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số 393/QĐ-ĐHKTL ngày 03 tháng 6 năm 2020
 Thời gian bảo vệ:  8h30 ngày 10 tháng 6 năm 2020
 Địa điểm:  Phòng A.107 Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
 Tóm tắt luận án:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt:  
 Luận án:  

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107Tổng truy cập: 1,528,816

133,958