Tiến độ thực hiện NCS Đặng Thị Ngọc Sơn


Nghiên cứu sinh: Đặng Thị Ngọc Sơn
Mã số NCS: N17707007  
Khóa: 17  Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/02/1975  Nơi sinh: An Giang
Chuyên ngành:Quản trị kinh doanh  Mã số chuyên ngành: 62.34.01.02
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 902/QĐ-ĐHKTL ngày 01 tháng 9 năm 2017
Tên đề tài luận án: Tác động của văn hóa tổ chức, năng lực nhân viên và tính sẵn sàng đến chiến lược ngân hàng số tại Việt Nam
Người hướng dẫn khoa học:  HD1: TS Phan Triều Anh
   HD2: TS Nguyễn Hải Quang

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số 703/QĐ-ĐHKTL ngày 18 tháng 8 năm 2020.
 Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 20/8/2020
 Địa điểm: http://meet.google.com/ajt-bafm-ymv

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: 
 Người hướng dẫn:
 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
Chuyên đề 2: 
 Người hướng dẫn:
 
 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
Chuyên đề 3: 
 Người hướng dẫn:

 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:
 Tóm tắt luận án: Download
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh: Download
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt: Download
 Luận án: Download

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

 


Tổng truy cập: 1,528,755

133,897