Thông tin đào tạo NCS Nguyễn Thị Thùy Liên


Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thùy Liên
Mã số NCS: 015201009  
Khóa: 15  Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/02/1984  Nơi sinh: Khánh Hòa
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng  Mã số chuyên ngành: 62.34.02.01
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 535/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 03 tháng 7 năm 2015 
Tên đề tài luận án: Tác động của chi tiêu, đầu tư công đến thu hút đầu tư tư nhân, tăng trưởng kinh tế và hiệu quả doanh nghiệp tại Việt Nam
Người hướng dẫn khoa học:  HDĐL: GS.TS Nguyễn Thị Cành

 

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số 1071/QĐ-ĐHTKL ngày 13 tháng 11 năm 2020
 Thời gian bảo vệ: 13h00, ngày 18 tháng 11 năm 2020
 Địa điểm: Phòng: A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: Tổng quan lý thuyết về tác động của chỉ tiêu, đầu tư công đến thu hút đầu tư tư nhân, tăng trưởng kinh tế và hiệu quả doanh nghiệp
 Người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Thị Cành
 Quyết định thành lập hội đồng số 1072/QĐ-ĐHKTL ngày 13 tháng 11 năm 2020
 Thời gian bảo vệ:  14h30 ngày 18/11/2020
 Địa điểm:  Phòng: A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 2: Đánh giá thực trạng về đâu tư công với đầu tư tư nhân và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam
 Người hướng dẫn:
 GS.TS Nguyễn Thị Cành
 Quyết định thành lập hội đồng số 573/QĐ-ĐHKTL ngày 13 tháng 5 năm 2022
 Thời gian bảo vệ: 8h30 ngày 18/5/2022
 Địa điểm: Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 3: Nghiên cứu thực nghiệm về tác động của đầu tư công, chi tiêu công đến thu hút đầu tư tư nhân và hiệu quả doanh nghiệp tại Việt Nam
 Người hướng dẫn:
GS.TS Nguyễn Thị Cành
 Quyết định thành lập hội đồng số 575/QĐ-ĐHKTL ngày 13 tháng 5 năm 2022
 Thời gian bảo vệ: 9h30 ngày 18/5/2022
 Địa điểm: Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  13 giờ 30 ngày 26 tháng 12 năm 2022
 Địa điểm:  A.107, Trường ĐH Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ: 13h00 ngày 30 tháng 08 năm 2023
 Địa điểm: A.114, Trường Đại học Kinh tế - Luật
 Tóm tắt luận án:  Link
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh:  Link
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt:  Link
 Luận án:  Link

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107