Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
--------------------------------------

Số:  614 /QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   3 tháng  8  năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên

Trường Đại học Kinh tế - Luật

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

 

Căn cứ quyết định số 26/2014/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Luật;

Căn cứ Quyết định 502/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong ĐHQG-HCM;

Căn cứ Quyết định số 917/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 9 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật về việc quy định định mức thời gian hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường;

Căn cứ Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 06 năm 2012 ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Sau đại học và Quản lý khoa học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng các phòng Sau đại học và Quản lý khoa học, Đào tạo, Kế hoạch – Tài chính, Công tác sinh viên, Văn phòng Đoàn, Hội Sinh viên, các khoa /bộ môn cùng toàn thể sinh viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-Lưu: VT, SĐH&QLKH.

HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

 

 

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

 

 

Tổng truy cập: 1,786,908

157,610