Thông tin đào tạo NCS Cao Thị Miên Thùy


Nghiên cứu sinh: Cao Thị Miên Thùy
Mã số NCS: N17704007  
Khóa:2017  Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/08/1988  Nơi sinh: Quảng Ngãi
Chuyên ngành:Tài chính - Ngân hàng  Mã số chuyên ngành: 62.34.02.01
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 902/QĐ-ĐHKTL ngày 01 tháng 9 năm 2017
Tên đề tài luận án: Công bố thông tin Trách nhiệm xã hội và Rủi ro rớt giá cổ phiếu tại các công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam 
Người hướng dẫn khoa học:  HDĐL: PGS.TS Trịnh Quốc Trung
   

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số 1172/QĐ-ĐHKTL ngày 31 tháng 12 năm 2021
 Thời gian bảo vệ: 8h30 ngày 10/01/2022
 Địa điểm: https://meet.google.com/mfp-oqec-uku

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: Tổng quan nghiên cứu về Công bố thông tin Trách nhiệm xã hội và Rủi ro rớt giá cổ phiếu
 Người hướng dẫn: PGS.TS Trịnh Quốc Trung
 Quyết định thành lập hội đồng số 1173/QĐ-ĐHKTL ngày 31 tháng 12 năm 2021
 Thời gian bảo vệ:  10h00 ngày 10/01/2022
 Địa điểm:  https://meet.google.com/mfp-oqec-uku
Chuyên đề 2: Thực trạng Công bố thông tin Trách nhiệm xã hội và Rủi ro rớt giá cổ phiếu tại công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt nam
 Người hướng dẫn:
PGS.TS Trịnh Quốc Trung
 Quyết định thành lập hội đồng số 973/QĐ-ĐHKTL ngày 08 tháng 8 năm 2022
 Thời gian bảo vệ: 13h00 ngày 24/8/2022
 Địa điểm: Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 3: Từ Công bố thông tin Trách nhiệm xã hội đến Rủi ro rớt giá cổ phiếu: vai trò trung gian của Hiệu quả hoạt động 
 Người hướng dẫn:
PGS.TS Trịnh Quốc Trung
 Quyết định thành lập hội đồng số 974/QĐ-ĐHKTL ngày 08 tháng 8 năm 2022
 Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 24/8/2022
 Địa điểm: Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số      /QĐ-ĐHKTL ngày      tháng     năm 2023
 Thời gian bảo vệ:  8h00 ngày 17 tháng 03 năm 2023
 Địa điểm:  A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số: QĐ/ĐHKTL ngày     tháng    năm 
 Thời gian bảo vệ:   8h00, ngày 29 tháng 11 năm 2023
 Địa điểm: A.114, Trường Đại học Kinh tế - Luật
 Tóm tắt luận án: Download
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh: Download
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt: Download
 Luận án: Download

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107