Tiến độ thực hiện NCS Trần Minh Hiếu


Nghiên cứu sinh: Trần Minh Hiếu
Mã số NCS: N18707046  
Khóa:2020  Giới tính: Nam
Ngày sinh: 30/04/1984  Nơi sinh: An Giang 
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh  Mã số chuyên ngành: 62.34.01.02
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 622/QĐ-ĐHKTL ngày 28 tháng 7 năm 2020
Tên đề tài luận án: Tác động của văn hóa doanh nghiệp đến cam kết của nhân viên và hiệu quả tổ chức
Người hướng dẫn khoa học:  HD1: TS Huỳnh Thanh Tú
   HD2: TS Nguyễn Hải Quang

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số 842/QĐ-ĐHKTL ngày 29/9/2020
 Thời gian bảo vệ: 10h00 ngày 07/10/2020
 Địa điểm: A.107. Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: 
 Người hướng dẫn:
 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
Chuyên đề 2: 
 Người hướng dẫn:
 
 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
Chuyên đề 3: 
 Người hướng dẫn:

 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:
 Tóm tắt luận án: Download
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh: Download
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt: Download
 Luận án: Download

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107 

Tổng truy cập: 1,787,032

157,734