Tiến độ thực hiện NCS Trương Thị Tường Vi


Nghiên cứu sinh: Trương Thị Tường Vi
Mã số NCS: NCS801071463  
Khóa: 14  Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/06/1983  Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
Chuyên ngành: Luật Kinh tế  Mã số chuyên ngành: 62.38.01.07
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 580/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 29 tháng 7 năm 2014
Tên đề tài luận án: Bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính theo pháp luật Việt Nam
Người hướng dẫn khoa học:  HD1: TS Nguyễn Đình Huy

 HD2: TS Phạm Kim Anh

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ: 14h30, ngày 28/4/2017
 Địa điểm: Phòng A.107, Trường ĐH Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: Tổng quan về bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính
 Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đình Huy
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  14h00 ngày 01/02/2018
 Địa điểm:  Phòng A.811, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 2: Thuyết sử dụng hợp lý và thực tiễn áp dụng trong bảo hộ Quyền tác giả đối với Chương trình máy tính
 Người hướng dẫn:
 TS Nguyễn Đình Huy
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  13h30 ngày 04/6/2019
 Địa điểm:  Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 3: Lý luận bảo hộ Quyền tác giả đối với Chương trình máy tính
 Người hướng dẫn:
 TS Phạm Thị Kim Anh
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  14h30 ngày 04/6/2019
 Địa điểm:  Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số 892/QĐ-ĐHKTL ngày 05 tháng 10 năm 2020
 Thời gian bảo vệ:  8h30 ngày 29/10/2020
 Địa điểm:  A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
 Tóm tắt luận án:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt:  
 Luận án:  

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

 13h30 ngày 04/6/2019


Tổng truy cập: 1,528,821

133,963