Đề tài cấp ĐHQG

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) thông báo ban hành quy định về việc tổ chức thực hiện và quản lý đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) trong ĐHQG-HCM kèm theo quyết định số193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012.

 

 

Tiêu đề

Tên tài liệu

 

Quyết định 193

QUYET DINH...3-2012.pdf

 

Biễu mẫu dành cho nhà khoa học

 

1

Lý lịch khoa học

R03-LY LICH KHOA HOC.docx

2

Xác nhận phối hợp thực hiện

R04-XAC NH... HIEN.docx

3

Báo cáo tóm tắt

R05-BAO CAO TOM TAT.docx

4

Điều chỉnh hạng mục kinh phí

R06-DIEU C...H PHI.docx

5

Gia hạn thời gian thực hiện

R07-GIA HA...-2014.docx

6

Báo cáo tổng kết

R08-BAO CAO TONG KET.docx

7

Đăng ký kết quả

R09-DANG KY KET QUA.docx

8

Thuyết minh nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng cập nhật 29/12/2015 dành cho nhà khoa học

R02-TX-_th...final.docx

9

Trang bìa thuyết minh nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

XT_Trang b...h 215.docx

10

Trang bìa đề tài VNU

R00 TRANG ...H VNU.docx

11

Thuyết minh đề tài VNU cập nhật theo thông tư 55 dành cho nhà khoa học

DT_Thuyet minh VNU cap nhat theo TT55-final 1.docx

 

Biểu mẫu dành cho cơ quan quản lý

1

Nhận xét - đánh giá thẩm định

M01-NHAN X... DINH.docx

2

Nhận xét - đánh giá tài chính

M02-NHAN X...CHINH.docx

3

Biên bản thẩm định

M03-BIEN BAN THAM DINH.docx

4

Nhận xét - đánh giá giữa kỳ

M06-NHAN X...UA KY.docx

5

Biên bản giữa kỳ

M07-BIEN BAN GIUA KY.docx

6

Nhận xét - đánh giá nghiệm thu

M08-NHAN X...M THU.docx

7

Biên bản nghiệm thu

M09-BIEN BAN NGHIEM THU.docx

8

Giấy chứng nhận

M10-GIAY CHUNG NHAN.docx

9

Biên bản hồ sơ đề xuất đề tài

MA-BIEN_BA...NG_KY.docx

10

Biên bản hồ sơ đánh giá giữa kỳ

MB-BIEN_BA...UA_KY.docx

11

Biên bản hồ sơ đánh giá nghiệm thu

MC-BIEN_BA...M_THU.docx

 

Hợp đồng

 

1

Hợp đồng Đề án

2015_M04-H...final.docx

2

Hợp đồng A, B, Hợp tác song phương

2015_M04-H...final.docx

3

Hợp đồng C

2015_M04-H...final.docx

4

Hợp đồng Nhiệm vụ Thường xuyên theo chức năng

2015_M04-H...final.docx

 

Hướng dẫn

 

1

Hướng dẫn triển khai theo thông tư 55

1567 huong...i DHQG.pdf

2

Hướng dẫn hồ sơ nghiệm thu đề  tài

Bản hướng dẫn

3

Hướng dẫn hồ sơ đăng ký kết quả

Bản hướng dẫn

 

 

 


 
 

Tổng truy cập: 1,956,930