Hội thảo 2016

DẠNH MỤC HỘI NGHỊ - HỘI THẢO - TỌA ĐÀM 

STT

Hội  nghị - Hội thảo - Tọa đàm

Thời gian

Cấp

Đơn vị tổ chức

Tài liệu / Kỷ yếu

1

SHTT VÀ TPP: LUẬT, SỰ PHÁT TRIỂN VÀ KINH NGHIỆM THỰC THI

12/2016

Hội thảo Quốc tế

K. Luật Kinh tế 

 Bìa - Phụ lục

2

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM(VIETNAM INTERNATIONAL CONFERENCE IN FINANCE (VICIF 2016) LẦN THỨ 3

06/2016

Hội thảo Quốc tế

Trường Đại học Đà Nẵng

 Bìa - Phụ lục

3

NHỮNG TƯ TƯỞNG KINH TẾ, QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI VÀ KHẢ NĂNG VẬN DỤNG HƯỚNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI BỀN VỮNG KHI VIỆT NAM THAM GIA AEC VÀ TPP

09/2016

Hội thảo - cấp Trường

QTKD

 Bìa - Phụ lục

4

ĐỊNH VỊ VỊ TRÍ VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN-AEC

10/2016

Hội thảo - cấp Trường

Khoa KTĐN, Khoa Kinh tế

 Bìa - Phụ lục

5

CHƯƠNG TRÌNH NCKH SINH VIÊN - GIẢI THƯỞNG NHÀ KHOA HỌC TRẺ CẤP TRƯỜNG

09/2016

Hội thảo - cấp Trường

P.SĐH&QLKH + Đoàn trường

 Bìa - Phụ lục

6

HỘI NGHỊ GIẢNG DẠY VÀ NCKH BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ 2016

05/2016

Tọa đàm - cấp Trường

Bộ môn Toán Kinh tế

 Bìa - Phụ lục

7

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIAO DỊCH ĐẢM BẢO TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG

06/2016

Tọa đàm - cấp Trường

Khoa Luật

 Bìa - Phụ lục

8

NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN ĐƯỢC QUAN TÂM HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

12/2016

Tọa đàm - cấp Trường

K. Kế toán - Kiểm toán

 Bìa - Phụ lục

9

CHẤT LƯỢNG NGUỒN LỰC TCNH TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP

11/2016

Tọa đàm - cấp Trường

 Khoa TCNH

 Bìa - Phụ lục

10

HỘI THẢO “BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM 2015: HƯỚNG TỚI HỘI NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC)”

03/2016

Tọa đàm - cấp Trường

Trung tâm nghiên cứu Kinh tế - Tài chính

 Bìa - Phụ lục

11

TỌA ĐÀM VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

12/2016

Tọa đàm - cấp đơn vị 

P.SĐH&QLKH, P.KH-TC

 Bìa - Phụ lục

12

TỌA ĐÀM VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

12/2016

Tọa đàm - cấp đơn vị 

P.SĐH&QLKH

 Bìa - Phụ lục

13

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA SINH VIÊN KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

10/2016

Tọa đàm - cấp đơn vị 

Khoa KTĐN

 Bìa - Phụ lục

14

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA SINH VIÊN KHOA LUẬT

10/2016

Tọa đàm - cấp đơn vị 

Khoa Luật

 Bìa - Phụ lục

15

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA SINH VIÊN KHOA KINH TẾ

10/2016

Tọa đàm - cấp đơn vị 

Khoa Kinh tế

 Bìa - Phụ lục

16

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA SINH VIÊN KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

10/2016

Tọa đàm - cấp đơn vị 

K. Kế toán – Kiểm toán

 Bìa - Phụ lục

17

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA SINH VIÊN KHOA LUẬT KINH TẾ

10/2016

Tọa đàm - cấp đơn vị 

K. Luật Kinh tế

 Bìa - Phụ lục

18

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA SINH VIÊN KHOA QTKD

10/2016

Tọa đàm - cấp đơn vị 

Khoa QTKD

 Bìa - Phụ lục

19

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA SINH VIÊN KHOA HTTT

10/2016

Tọa đàm - cấp đơn vị 

Khoa HTTT

 Bìa - Phụ lục

20

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

10/2016

Tọa đàm - cấp đơn vị 

Khoa TCNH

 Bìa - Phụ lục

21

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

2016

Tọa đàm - cấp đơn vị

Khoa HTTT

 Bìa - Phụ lục

22

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DÂN SỰ LIÊN QUAN TỚI HỢP ĐỒNG

2016

Tọa đàm - cấp đơn vị

K. Luật Kinh tế

 Bìa - Phụ lục 
 

Tổng truy cập: 1,956,931