Tiến độ thực hiện NCS Huỳnh Kim Thừa


Nghiên cứu sinh: Huỳnh Kim Thừa
Mã số NCS: N18701003  
Khóa: 18  Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/06/1985  Nơi sinh: Vĩnh Long
Chuyên ngành: Kinh tế chính trị  Mã số chuyên ngành: 62.31.01.02
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 1145/ QĐ-ĐHKTL ngày 28 tháng 9 năm 2018 
Tên đề tài luận án: Các mô hình liên kết kinh tế trong nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long
Người hướng dẫn khoa học:  HDĐL: PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình

 

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số 154/QĐ-ĐHKTL ngày 10 tháng 3 năm 2020.
 Thời gian bảo vệ: 15h00 ngày 15/4/2020
 Địa điểm: Meeting ID: 263 323 315, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: 
 Người hướng dẫn:
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
Chuyên đề 2: 
 Người hướng dẫn:
 
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
Chuyên đề 3: 
 Người hướng dẫn:

 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
 Tóm tắt luận án:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt:  
 Luận án:  

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107Tổng truy cập: 1,533,655

138,797