KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình nghiên cứu khoa học sinh viên Giải thưởng “Nhà khoa học trẻ Trường Đại học Kinh tế - Luật” Năm 2016

                                 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

                        

Số:       /ĐHKTL-SĐH&QLKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng  năm 2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

                        

Số:       /ĐHKTL-KH-CTCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2012

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chương trình nghiên cứu khoa học sinh viên

Giải thưởng “Nhà khoa học trẻ Trường Đại học Kinh tế - Luật”

Năm 2016

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

Giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên “Nhà Khoa học trẻ Trường Đại học Kinh tế - Luật” năm 2016 (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) được tổ chức nhằm biểu dương thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2016, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên Trường, bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng học tập của sinh viên, và tuyển chọn tài năng đại diện Trường tham gia các giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học các cấp.

2.      Yêu cầu

Giải thưởng dành cho những đề tài/ công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Công trình gửi tham gia dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng, đảm bảo tính khoa học và phù hợp với định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Trường.

Thực hiện đúng theo Quyết định số 614/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH, ngày 3 tháng 8 năm 2015 về việc ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật;

II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG

1.      Đối tượng

Đối tượng tham gia Giải thưởng là sinh viên hệ đại học chính quy đang theo học tại Trường Đại học Kinh tế - Luật tính đến thời điểm nộp hồ sơ của năm tổ chức Giải thưởng.

Sinh viên được quyền đăng ký tham gia theo hình thức nhóm, mỗi nhóm có ít nhất là 3 sinh viên và có không quá 5 sinh viên, trong đó có một sinh viên chịu trách nhiệm chính (Nhóm trưởng). Mỗi nhóm chỉ đăng ký tham gia 1 công trình.

           Đăng ký tham gia theo đơn vị, Ban tổ chức không nhận đăng ký tham gia theo tư cách cá nhân gửi trực tiếp cho Ban tổ chức Giải thưởng.

2.      Số lượng

       Nhằm đảm bảo quy trình, chất lượng, số lượng đề tài tham gia, trước khi đăng ký giới thiệu đề tài tham gia Giải thưởng,  Khoa chuyên môn có trách nhiệm thành lập hội đồng khoa học để chấm thi và đánh giá chất lượng đề tài, chỉ xét chọn đề tài có chất lượng tốt giới thiệu tham gia Giải thưởng.

          

III.       NỘI DUNG

1.            Lĩnh vực, chuyên ngành đăng ký

STT

Mã Số

TÊN LĨNH VỰC

1

TCKT

Lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, Chứng khoán, Kế toán, Kiểm toán, Bảo hiểm, Tín dụng.

2

QTKD

Lĩnh vực Quản trị kinh doanh, Thương mại, Marketing.

3

KTH

Lĩnh vực Kinh tế học, Kinh tế phát triển, Kinh tế chính trị, Kinh tế đối ngoại

4

PL

Lĩnh vực Pháp lý (Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Kinh tế, Luật Hành chính, Luật Quốc tế)

5

QLTH

Lĩnh vực Quản lý – Tin học (Quản lý giáo dục, Giáo dục học, Toán tin ứng dụng)

 

2.      Các giai đoạn triển khai Giải thưởng

Giai đoạn 1: (từ tháng 04/2016 đến tháng 05/2016):

Phát động và triển khai Kế hoạch tổ chức Giải thưởng đến các đơn vị, sinh viên.

Tiếp nhận đề tài tham gia Giải thưởng từ các đơn vị.

Giai đoạn 2: (từ tháng 05/2016 đến tháng 06/2016):  tổng hợp, phân loại các đề tài, tiến hành chấm giải và tổ chức lễ tổng kết, trao giải thưởng.

Chấm thi vòng sơ tuyển: do các đơn vị chuyên môn đánh giá trước khi chuyển về Ban tổ chức.

Chấm thi vòng bán kết: Ban tổ chức Giải thưởng thành lập hội đồng khoa học theo từng lĩnh vực xét chọn các đề tài vào vòng chung kết.

Chấm thi vòng chung kết:  Ban tổ chức thành lập hội đồng khoa học theo từng chuyên ngành và lĩnh vực chấm giải; tổ chức vòng chung kết xếp hạng. Tại vòng chung kết xếp hạng các tác giả sẽ trình bày kết quả nghiên cứu trước hội đồng khoa học.

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học nhằm tổng kết và trao giải: (tổ chức vào tháng 9 năm 2016)

3. Hồ sơ tham gia xét Giải thưởng

 

Hồ sơ

Thời hạn

Nơi tiếp nhận

1         

01 Phiếu đăng ký tham gia giải thưởng (theo Mẫu SV-08. Phiếu đăng ký tham dự giải thưởng cấp Trường)

 

 

 

Từ ngày  ngày 10 - 15/5/2016

-      Sinh viên gửi trực tiếp về văn phòng Khoa.

-      Khoa nộp trực tiếp hồ sơ tham dự Giải thưởng về Phòng SĐH&QLKH

Phòng 109,

Trường Đại học Kinh tế - Luật

2         

03 quyển báo cáo tổng kết đề tài; (theo Mẫu SV-011. Hướng dẫn trình bày báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên)

3         

01 CD lưu 03 file, gồm:

·   File Báo cáo tổng kết đề tài(.pdf)

·   File Báo cáo tóm tắt đề tài(.pdf)

·   File Phiếu đăng ký dự thi (.doc/ .docx)

 

Lưu ý:

          Công trình phải được trình bày hoàn toàn bằng tiếng Việt, nếu công trình được viết bằng tiếng nước ngoài cần có bản dịch bằng tiếng Việt kèm theo. Ban tổ chức sẽ không nhận các công trình chỉ được trình bày bằng tiếng nước ngoài.

            Không viết tên tác giả, tên trường, tên giảng viên hướng dẫn; không viết lời cám ơn, không được dùng các ký hiệu riêng, gạch dưới các câu trong toàn bộ công trình và không được ký tên. Mục đích nhằm thể hiện tính khách quan, đảm bảo công bằng khi chấm điểm và đánh giá.

3.      Giải thưởng

           Sinh viên và cán bộ hướng dẫn tham gia Giải thưởng được hưởng quyền lợi theo quy chế, quy định hiện hành.

Tập thể sinh viên có đề tài đạt giải sẽ được cấp giấy chứng nhận tham dự Giải thưởng, giấy khen và cộng điểm thưởng NCKH vào điểm trung bình học kỳ của năm học theo đúng quy định hiện hành.

 Đối với các cá nhân và giảng viên trực tiếp hướng dẫn cho sinh viên có công trình nghiên cứu đạt giải  sẽ được trao tặng giấy khen và tính điểm nghiên cứu khoa học theo quy định hiện hành.

Giá trị giải thưởng cho các đề tài đoạt giải cấp Trường đối với mỗi lĩnh vực dự thi:

+ 01 Giải Nhất:        2.000.000 đồng/giải + Giấy khen Hiệu trưởng.

+ 01 Giải Nhì:           1.500.000 đồng/giải + Giấy khen Hiệu trưởng.

+ 01 Giải Ba:             1.000.000 đồng/giải + Giấy khen Hiệu trưởng.

+ Các giải KK:             500.000 đồng/giải + Giấy khen Hiệu trưởng.

4.      Kính phí thực hiện

Kinh phí tổ chức Giải thưởng được thực hiện theo Quy định hiện hành và Dự toán ngân sách của Trường năm 2016 chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên.

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ban tổ chức

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

Hiệu trường

Trưởng ban

2

PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện

Phó Hiệu trưởng

Phó Trưởng ban

3

TS Dương Như Hùng

Phó Hiệu trưởng

Phó Trưởng ban

4

TS Nguyễn Đình Huy

Trưởng phòng SĐH&QLKH 

Ủy viên

5

ThS Hoàng Ngọc Hiếu

Bí thư Đoàn Trường

Uỷ viên TT

6

ThS Nguyễn Đình Hưng

Trưởng phòng KH-TC

Uỷ viên

7

ThS Nguyễn Văn Nên

Phó Bí thư Đoàn trường

Uỷ viên

8

ThS Nguyễn Thị Ngọc Anh

Phòng SĐH&QLKH 

Uỷ viên

9

ThS Trần Thị Hồng Xiêm

Thư viện

Ủy viên

10

ThS Phạm Thị Hạ Nguyên

Phòng Đào tạo

Uỷ viên

11

TS Nguyễn Thanh Trọng

Phòng Khảo thí & ĐBCL

Uỷ viên

12

ThS Nguyễn Thị Thu Trang

Phòng CTSV

Uỷ viên

13

ThS Nguyễn Đình Hưng

Phòng KH-TC

Uỷ viên

14

ThS Võ Văn Trọng

Phòng TC-HC

Uỷ viên

 

2.       Trách nhiệm của các đơn vị liên quan

v Phòng Sau đại học và Quản lý khoa học

Xây dựng và theo dõi Kế hoch t chc Gii thưởng, Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường.

Tổ chức việc đánh giá xét chọn các công trình: Trình Ban Giám hiệu ra quyết định thành lập Hội đồng, công nhận kết quả, khen thưởng và tổ chức các hoạt động công bố giải; đề xuất danh sách công trình tham dự giải thưởng nghiên cứu khoa học các cấp.

Hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên thủ tục để tham gia giải thưởng các cấp.

v Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên

Tổ chức tuyên truyền, phát động hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên đến các cơ sở Đoàn – Hội.

Phối hợp với Phòng SĐH&QLKH triển khai sâu rộng đến toàn thể sinh viên Trường về kế hoạch tổ chức Giải thưởng.

Hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên thủ tục để tham gia giải thưởng các cấp.

Tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường.

v Các Khoa, Bộ môn

Tổ chức cho sinh viên đăng ký tham gia Giải thưởng.

Tổ chức Hội đồng sơ tuyển xét duyệt, thẩm định đề tài nghiên cứu khoa học của tham dự Giải thưởng.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở Đoàn – Hội tiến hành các hoạt động tuyên truyền phát động.

 

 

Nơi nhận:

-         Các Khoa, Bộ môn;

-         Đoàn Trường;

-         Lưu: VT, SĐH&QLKH;

BAN TỔ CHỨC

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

  TS Dương Như Hùng

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 Tổng truy cập: 1,533,673

138,815