Tiến độ thực hiện NCS Đoàn Xuân Minh Hòa


Nghiên cứu sinh: Đoàn Xuân Minh Hòa
Mã số NCS: N18701025  
Khóa:2019  Giới tính: Nam
Ngày sinh: 21/11/1983  Nơi sinh: Tp.HCM
Chuyên ngành:Kinh tế chính trị  Mã số chuyên ngành: 9310102
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 1438/QĐ-ĐHKTL ngày 26 tháng 11 năm 2019
Tên đề tài luận án: Những chính sách giải quyết mâu thuẫn trên thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện hội nhập quốc tế
Người hướng dẫn khoa học:  HD1: PGS.TS Nguyễn Văn Trình
   HD2: TS Trần Văn Đức

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số      /QĐ-ĐHKTL
 Thời gian bảo vệ: 8h30 ngày 28/10/2020
 Địa điểm: Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: 
 Người hướng dẫn:
 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
Chuyên đề 2: 
 Người hướng dẫn:
 
 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
Chuyên đề 3: 
 Người hướng dẫn:

 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:
 Tóm tắt luận án: Download
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh: Download
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt: Download
 Luận án: Download

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107 

Tổng truy cập: 1,786,960

157,662