NCS Hồ Việt Hà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, ngành Kinh tế chính trị

Ngày 29/02/2024, NCS Hồ Việt Hà đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Kinh tế chính trị tại Trường Đại học Kinh tế - Luật.

 


 Toàn cảnh Hội đồng


NCS Hồ Việt Hà thực hiện luận án với đề tài: "Phát triển khoa học - công nghệ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Hồ Chí Minh" thuộc ngành Kinh tế chính trị do PGS.TS Nguyễn Chí Hải hướng dẫn khoa học độc lập.