NCS Huỳnh Kim Thừa bảo vệ thành công luận án, ngành Kinh tế chính trị

Ngày 28/02/2024, NCS Huỳnh Kim Thừa đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Kinh tế chính trị tại Trường Đại học Kinh tế - Luật.