Thông báo triển khai chương trình nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016-2017

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo, hàng năm Trường Đại học Kinh tế - Luật triển khai chương trình Nghiên cứu khoa học sinh viên – Giải thưởng Nhà khoa học trẻ Trường Đại học Kinh tế - Luật.

Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh và phát huy tính sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học cho sinh viên trong toàn Trường. Đồng thời đóng góp nguồn lực cho các cuộc thi nghiên cứu khoa học các cấp.

Để triển khai chương trình này, Ban Giám hiệu thông báo đến các đơn vị Khoa, Bộ môn như sau:

§  Tất cả sinh viên chính quy đều có thể đề xuất làm chủ nhiệm đề tài hoặc tham gia trong các đề tài. Mỗi sinh viên chỉ được đề xuất và đăng ký làm chủ nhiệm một đề tài và (hoặc) làm thành viên tối đa ba đề tài. Mỗi đề tài có 01 cán bộ hướng dẫn, 01 chủ nhiệm và tối đa 04 thành viên.

§  Các đơn v Khoa, B môn t chc vic định hướng nghiên cứu, giới thiệu cán bộ hướng dẫn, hướng dẫn sinh viên viết đề cương nghiên cứu, nhận đăng ký và tiến hành đánh giá, lựa chọn các đề tài trình Hiệu trưởng phê duyệt.

§  Tất cả các đề tài đăng ký thực hiện phải được thông qua Hội đồng khoa học của Khoa và được Ban chủ nhiệm Khoa phê duyệt.

§  Các đơn vị Khoa, Bộ môn gửi phiếu tổng hợp đề xuất và thuyết minh đề tài về Phòng SĐH&QLKH vào ngày 25 tháng 10 năm 2016 và gửi bản điện tử về địa chỉ email phongsdh@uel.edu.vn.

KẾ HOẠCH

Chương trình nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016-2017

 

TT

NỘI DUNG

CÔNG ViỆC CỤ THỂ

THỜI GIAN

I. ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN VÀ XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI

 

1

Thông báo đăng ký 

Phòng SĐH&QLKH thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên đến các Khoa.

10/8/2016

 

 

Các Khoa triển khai thông báo đăng ký đề tài đến sinh viên và giảng viên của đơn vị

 

2

Đăng ký đề tài

Khoa tổ chức giới thiệu các hướng nghiên cứu, hướng dẫn cách viết đề cương nghiên cứu

 

 

 

Sinh viên đăng ký đề tài tại Khoa 

 

3

Xét duyệt

Khoa tổ chức họp xét duyệt đề cương đăng ký

 

 

 

Khoa thông báo kết quả xét duyệt và yêu cầu chỉnh sửa

 

 

 

Khoa tổng hợp danh mục các đề tài đăng ký thực hiện và hồ sơ gửi về Phòng SĐH&QLKH

25/10/2016

 

 

Phòng SĐH&QLKH trình BGH ra quyết định phê duyệt danh mục đề tài  đăng ký thực hiện và quyết định phân công giáo viên hướng dẫn

1/11/2016

II.  THỰC HiỆN ĐỀ TÀI

 

 

Thực hiện

Chủ nhiệm, các thành viên và người hướng dẫn triển khai thực hiện đề tài theo quyết định phê duyệt danh mục của BGH

11/2016 - 4/2017

 

 

Phòng SĐH&QLKH, Đoàn Trường tổ chức các khóa học hỗ trợ

11 - 12/2016

III. TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CẤP KHOA

 

 

Nghiệm thu

Sinh viên nộp đề tài cho Khoa

15 - 29/4/2017

 

 

Khoa tổ chức hội đồng đánh giá và xét chọn đề tài gửi dự thi giải thưởng cấp Trường (sinh viên bảo vệ trước hội đồng cấp Khoa)

IV. TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CẤP TRƯỜNG

 

1

Xét duyệt

Phòng SĐH&QLKH tiếp nhận hồ sơ đề tài tham dự giải thưởng cấp Trường

6/5/2017

 

 

Xét chọn đề tài tham dự giải thưởng cấp Trường

 

2

Đánh giá

Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường đánh giá và chấm đề tài của sinh viên (Sinh viên báo cáo trước hội đồng)

20 - 25/6/2017

3

Xét giải

Hội đồng xét giải quyết định xếp hạng giải thưởng và lựa chọn đề tài dự thi cấp Bộ, cấp Thành phố

30/6/2017

V.  XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI DỰ THI CÁC CẤP

 

1

Cấp Bộ

Phòng SĐH&QLKH thông báo danh sách đề tài được chọn gửi dự thi giải thưởng cấp Bộ/ cấp Thành phố cùng các yêu cầu, thể lệ.

30/6/2017

2

Cấp ĐHQG

Ban chủ nhiệm khoa, người hướng dẫn trực tiếp hỗ trợ sinh viên chỉnh sửa đề tài

30/7/2017

3

Cấp Thành phố

Sinh viên nộp đề tài dự thi cho khoa

30/8/2017

 

 

Phòng SĐH&QLKH tiếp nhận đề tài và chuẩn bị hồ sơ gửi đề tài dự thi

 

VI. HỘI NGHỊ TỔNG KẾT

9/2017

 


 

 Tổng truy cập: 1,533,602

138,744